#
Обект
Стойност на цялостен музикален лиценз с ДДС:
0.00 лв.
СБОР НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ВСИЧКИ ОБЕКТИ
Музикаутор
Профон
Общо за двете сдружения
Общо за всички обекти без ДДС: 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
Отстъпка обем: 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
Задължение без ДДС: 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
ДДС: 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
Общо с включен ДДС: 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.
Няма обекти
Възнагражденията за посочения период и индексацията за следващите години са изчислени съгласно ПРАВИЛАТА на МУЗИКАУТОР за определяне размера на авторските възнаграждения при публично изпълнение (наричани за краткост ПРАВИЛАТА) утвърдени на основание чл.40(е), алинея 8, изр.2 на Закона за авторско право и сродни права (ЗАПСП) със заповед на Министъра на културата № РД09-0026/31.01.2012 г.
Трябва да знаете:

Уважаеми ползватели,

Моля, имайте предвид, че след подаване на заявката ще получите два отделни пакета документи от двете сдружения със съответните инструкции за приключване на процедурата на лицензиране чрез сключване и на двата договора изисквани по закон.

Информираме Ви, че всички процедури по подписване на документи с Музикаутор, заплащането и получаването на музикален лиценз се осъществяват дистанционно в електронна среда, без размяна на хартиени копия и без необходимост от притежаване на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Имайте предвид, че с 40% отстъпка се ползват членовете на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и всички нейни регионални структури и асоциирани колективни членове на база на Рамкови споразумения, сключени с МУЗИКАУТОР и ПРОФОН.

Членовете на "Съюз на собствениците – Слънчев бряг" се ползват от 5% отстъпка към МУЗИКАУТОР и ПРОФОН, на база сключени Рамкови споразумения.

Важно! Браншовата отстъпка се прилага реално само след проверка и потвърждаване на членството.